อำนาจ และหน้าที่


(ก) ศึกษา วิเคราะห์โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา และข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทำประเด็นสนับสนุนแผนตรวจราชการประจำปี และการประเมินผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ตรวจราชการประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นการตรวจและผลความคืบหน้าของการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขปัญหาในแต่ละเดือน
(ข) จัดทำแผนการตรวจราชการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมในการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตามผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(ค) พัฒนาระบบการตรวจราชการ การรายงาน และการติดตามผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับระบบการเผยแพร่โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาสารทางโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(ง) ประสาน เร่งรัด ติดตาม ดำเนินการสอบสวน ไต่สวน จัดทำสำนวนการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงเมื่อพบว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการตรวจสอบรายงานการสอบสวน สืบสวนเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินการภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมทรัพยากรน้ำ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
(ข) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒาระบบราชการในกรมทรัพยากรน้ำ
(ค) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิตกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาของกรมทรัพยากรน้ำ
(ค) เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาข้อหารือทางโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา กฎ ระบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(ง) ศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนาโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(ก) งานสารบรรณของกรม
(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงาน ประสานราชการของกรม
(จ) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เลี้ยงภัยเกี่ยวกัโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา้ำ
(ข) เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ
(ค) สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และเป็นศูนย์โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาของกรม
(ข) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
(ค) ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
(ข) เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
(ค) พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะ และประสานแผน
(ง) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกับทรัพยากรน้ำ
(จ) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบเพื่อการอุปโภค บริโภค โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา ท่องเที่ยว และอื่น ๆ
(ข) ให้การสนับสนุน และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐานหลักเกณฑ์ด้านบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
(ค) ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทาน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมายะสมของโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวางระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา
(ข) พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
(ค) เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
(ง) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานระดับภาค คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทกวิทยา
(ข) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ค) วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ง) วิเคราะห์และรวบรวมโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาและโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
(ข) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ค) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ
(ง) พัฒนาให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้ำและด้านอื่น ๆ รวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) กำหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงแหล่งน้ำ
(ค) เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(ง) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาสาร เทคนิควิชาการและบุคลากรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงและคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย
(ค) ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิควิชาการจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศมาเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกรมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
(ง) โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาประสานงาน เข้าร่วมเจรจา เตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้และโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศของกรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือหรือพันธกรณีด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (ข) เจรจา พัฒนาความร่วมมือ และอนุวัติตามพันธกรณีของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(ค) บริหารจัดการ และกำกับดูแลแผนงาน/โครงการความร่วมมือที่มีนัยสำคัญต่อลุ่มน้ำในระดับภูมิภาค ทวิภาคี ประเทศ ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขา รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
(ง) ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาสารและองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำระหว่างประเทศกับต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและคณะกรรมการลุ่มน้ำ
(จ) เผยแพร่องค์ความรู้จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(ฉ) ศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาจากการพัฒนาโครงการในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ข) พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(ค) จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
(ง) พัฒนาระบบฐานโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาและเป็นศูนย์เครือข่ายโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาและสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉ) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
shadow

การค้นหาขั้นสูง

โปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลาจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดัโปรโมชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | สูตรยิงปลา | ปืนเกมยิงปลา้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ